Status

Biblioteka ima status Javne Ustanove čiji je osnivač Vlada Crne Gore. Sredstva za rad osiguravaju se iz Državnog budžeta. Biblioteka pripada dijelu pokretne kulturne baštine Crne Gore. Upravni organ je Savjet Biblioteke. U sastav Savjeta ulaze dva predstavnika stručne i naučne javnosti, dva predstavnika zaposlenih i jedan predstavnik Saveza slijepih. Savjet Biblioteke radi u skladu sa Poslovnikom o radu Savjeta. Bibliotekom rukovodi Direktor, kojeg na predlog Ministarstva kulture, imenuje i razrješava Vlada, kao osnivač Ustanove. Direktor je odgovoran Savjetu Biblioteke, te Ministarstvu kulture i Vladi.

Back to top