Petak, 23 Februar 2018

26.01.2018. Odobrena dva projekta Biblioteke kroz nacionalni Program očuvanja i zaštite kulturne baštine za 2018.

    Naša Biblioteka  je u okviru Programa zaštite kulturne baštine za 2018.godinu kandidovala dva projekta ukupne vrijednosti  16.300,00 € , od čega za projekat pod nazivom “Glas” -časopis u DAISY formatu 9.800,00 €  a za časopis “Kulturne tačke“ 6.500,00 € . Komisija Ministarstva opredijelila je iznos od 7.000,00 € za prvi odnosno 5.500,00 € za drugi projekat.


      To je za 4.100,00 €  manji iznos od traženog ali će Biblioteka uz dodatni napor i uštede na pojedinim pozicijama biti u prilici da realizuje oba projekta na kvalitetan način.

      Biblioteka za slijepe Crne Gore osmu godinu izdaje časopis”Glas” za kulturu i umjetnost , koji izlazi jednom mjesečno u DAISY formatu, pristupačnom licima sa oštećenim vidom. U „Glasu“ se objavljuju prilozi preuzeti iz časopisa za kulturu, umjetnost, književnost i društvena pitanja, koji na crnom tisku izlaze u Crnoj Gori, kao i prilozi sa sličnim sadržajima koji se objavljuju u programu elektronskih medija.
     Tokom 2018.treba da bude snimljeno novih 12 brojeva časopisa. U tim izdanjima biće takođe  objavljivano  preko četrdeset priloga u svakom broju, što znači da će ukupno biti pripremljeno i objavljeno oko 550 najrazličitijih priloga kroz sedam rubrika.

      Časopisom „Kulturne tačke“ Biblioteka za slijepe Crne Gore uspostavlja publikaciju na Brajevom pismu, sa ciljem fokusiranja na mlade oštećenog vida, a kroz obradu društvenih i kulturoloških tema koje bi bile od posebnog interesa za ovu populaciju. Časopis, koji će biti publikovan svakog drugog mjeseca, obrađivaće i teme iz oblasti promocije kulturne baštine Crne Gore.
    U toku jedne kalendarske godine biće štampano 6 brojeva časopisa, svakog drugog mjeseca po jedan. Tako će prvi broj časopisa, prema našem planu, izaći iz štampe početkom godine,tačnije samim krajem februara 2018.godine, drugi broj- krajem aprila i tako redom. Tako bi krajem decembra 2018. izašao broj 6 a krajem februara naredne, 2019. izašao bi broj 7 i tako redom.
   Časopis će biti štampan na štampariji Biblioteke za slijepe Crne Gore, marke Braillo 600SR, koju smo krajem 2016.dobili kao donaciju iz Slovenije a tokom 2017.obavili potrebne servise i nadogradnju, čime je ona osposobljena za upotrebu. Taj značajni posao za našu ustanovu i njene korisnike obavili smo uspješno zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva kulture u iznosu od 15.000eura, dok je Biblioteka iz redovnih sredstava za tu namjenu izdvojila preostala sredstva do visine ukupnih troškova.

     Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. godinu, donosi se na osnovu člana 128 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, u skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2017. godinu. Cijeneći da su kulturna dobra, prepoznata kao važan faktor nacionalne identifikacije i da predstavljaju dugoročan resurs za održivi razvoj, te su kao takva, važan prioritet svih savremenih državnih politika, Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. godinu, planirana je podrška, finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturne baštine Crne Gore, odnosno, realizacija projekata i programa iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti.

    Jedan od glavnih ciljeva Programa zaštite i očuvanja je ravnomjerni razvoj kulture na teritoriji cijele Crne Gore. U cilju organizovane zaštite obuhvaćeni su projekti namijenjeni unaprjeđenju stanja kulturnih dobara, očuvanju, zaštiti, valorizaciji, prezentaciji i popularizaciji kulturne baštine, kao i unaprjeđenju uslova za primjenu zakona iz oblasti kulturne baštine.

    Realizacija predloženih projekata će doprinijeti unaprjeđenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, uspostavljanju blagovremene saradnje između nadležnih institucija i vlasnika - držalaca, kao i obezbjeđivanju uslova da ista, shodno svojoj namjeni, služe kulturnoj, naučnoj i edukativnoj potrebi pojedinaca i društva.

   Uvažavajući značaj ustanova kulture u procesu zaštite, očuvanja, valorizacije, prezentacije i popularizacije kulturne baštine, u kreiranju Programa zaštite i očuvanja, Ministarstvo kulture je ove godine obuhvatilo 116 projekata predloženih od strane nacionalnih i opštinskih javnih ustanova i samostalnih organa uprave iz oblasti kulturne baštine. Realizacija projekata, koji se odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera za najugroženija kulturna dobra, povjerena je javnim ustanovama koje u skladu sa članom 103 stav 2 i članom 104 stav 1 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ispunjavaju uslove.

   Program zaštite i očuvanja će se finansirati iz budžetskih sredstava Ministarstva kulture za 2018. godinu, sa programa Kulturna baština, pozicija: Konsultantske usluge, projekti i studije, Izdaci za investiciono održavanje, iz opštih prihoda i Konsultantske usluge projekti i studije i Izdaci za investiciono održavanje, iz namjenskih sredstava. Programom zaštite i očuvanja za 2018. godinu, predloženi su projekti iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti, a koje će realizovati nacionalne i lokalne javne ustanove, organi državne uprave iz oblasti kulturne baštine, u ukupnom iznosu od  1.138.833,23 €,od čega 420.000,00 € iz namjenskih sredstava.

Nema slika
Nema slika
Nema slika
Nema slika
Nema slika
Nema slika
Biblioteka za slijepe Crne Gore

Radosava Burića 9

81 000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt telefoni

Bibliotečki sektor:
+382 20 648 715

 Administracija:
+382 20 648 724

 Faks:
+382 20 648 724

Matični broj: 02469553

Žiro račun: 550-7338-88

Podgorička banka Societe Generale Group

Devizni račun: 907-55001-17  
(partija 00-519-0000054.9)

Podgorička banka Societe Generale Group

Radno vrijeme: pon–pet, 08:00–16:00

www.bzscg.net

 

Bibliotečki sektor:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Administracija:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.