Petak, 23 Februar 2018

02.08.2017. Pravilnik za postupanje Biblioteke za slijepe Crne Gore prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

                                                          JAVNA USTANOVA BIBLIOTEKA ZA SLIJEPE CRNE GORE

 

Br.02-233
Datum:02.08.2017.

 

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG“ br.42/11, 57/14,  28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akata i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti Ministarstva Finansija (,,Službeni list CG“, br.49/17) direktor  Biblioteke za slijepe Crne Gore donosi:

 

                                                                                               PRAVILNIK
                                                   za postupanje Javne ustanove Biblioteke za slijepe Crne Gore prilikom sprovođenja
                                                                                postupka nabavke male vrijednosti

 

 UVODNE ODREDBE


Član 1
Pravilnikom za postupanje Javne ustanove Biblioteke za slijepe Crne Gore ( u daljem tekstu Naručilac) kao naručioca prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti, (u daljem tekstu: Pravilnik) definišu se osnove pripreme i vođenja postupaka nabavke male vrijednosti, uz poštovanje načela javnih nabavki, za nabavku roba i usluga procijenjene vrijednosti do 15.000,00 eura, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti do 30.000,00 eura, ako za tu nabavku naručilac ne sprovodi postupak iz člana 20. Zakona o javnim nabavkama ( u daljem tekstu: Zakon).
Na pitanja koja nijesu posebno uređena ovim pravilnikom shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona kojim se uređuju javne nabavke i propisa donijetih na osnovu tog Zakona.


Član 2


Naručilac ne smije tokom finansijske godine da podijeli predmet javne nabavke koji predstavlja jednu cjelinu sa namjerom izbjegavanja primjene postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom.
Naručilac može da pokrene postupak nabavke male vrijednosti ako su za tu nabavku obezbijeđena finansijska sredstva budžetom ili na drugi način u skladu sa zakonom i ako je nabavka predviđena planom javnih nabavki naručioca.


Član 3


Naručilac ne može sprovesti postupak nabavke male vrijednosti sa namjerom da diskriminiše ili favorizuje bilo kojeg ponuđača.
Postupak nabavke male vrijednosti se sprovodi na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki, načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe  javnih sredstava, načela obezbjeđenja konkurencije, načela transparentnosti postupka nabavke i načela ravnopravnosti.


Član 4


Predmet nabavke mora se opisati na jasan, nedvosmislen, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uslova i zahtjeva koji su postavljeni.
Opis predmeta nabavke ne smije odgovarati određenom ponuđaču.
U opisu predmeta nabavke navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i slično).
Predmet nabavke se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.


Član 5


Procijenjena vrijednost nabavke mora biti valjano određena u trenutku početka postupka nabavke male vrijednosti, ukoliko je primjenljivo.
Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke zasniva se na ukupnom iznosu, sa porezom na dodanu vrijednost (PDV – om), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.
Procijenjena vrijednost može se utvrditi na osnovu istraživanja tržišta koje je prethodno urađeno u vrijeme konkretne nabavke.
Procijenjena vrijednost nabavke mora biti važeća u trenutku kada naručilac zatraži prijedlog cijena ili ponudu od jednog ponuđača.


II.                     POSTUPAK NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

                                                                                              Član 6
Postupak nabavke male vrijednosti odnosi se na procijenjenu vrijednost do 15,000,00 eura  za nabavku roba i usluga, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti do 30.000,00 eura.
Postupak nabavke male vrijednosti pokreće se odlukom  u pisanom obliku koju donosi ovlašćeno lice naručioca u skladu s Obrascem(A).
1.    Podatke o naručiocu,
2.    Vrsta i opis predmeta nabavke,
3.    Procijenjenu vrijednost nabavke,
4.    Izvor obezbjeđenja sredstava,
5.    Rok sprovođenja postupka i
6.    Druge podatke od značaja za nabavku.


                                                                                       Član 7
Postupak za nabavke male vrijednsti sprovodi službenik za javne nabavke naručioca.
Zadatak službenika za javne nabavke naručioca je da pripremi zahtjev za dostavljanje ponuda, uputi zahtjev za podnošenje ponuda, javno otvori ponude, sastavi zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, pripremi prijedlog odluke o izboru najpovoljnije odluke, pripremi prijedlog obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, a ako se postupak obustavi, da pripremi prijedlog obavještenja o obustavi postupka nabavke.
(Obrazac 1-u daljem tekstu zahtjeva) koji sadrži:
    Podatke o naručiocu,
    Upustvo ponuđačima kako da sačine ponudu,
    Uslove propisane Zakonom kojim se uređuju javne nabavke, a koje ponuđač mora da ispuni,
    Podatke o predmetu nabavke,
    Način određivanja predmeta i procijenjene vrijednosti nabavke,
    Tehničke karakteristike ili specifikacije,
    Način plaćanja,
    Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge,
    Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
    Rok i način dostavljanja ponuda,
    Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka nabavke,
    I drige informacije;


Naručilac će zahtjev iz stave 3 ovog člana na dokaziv način(faxom, elektronskom poštom i drugi) uputiti upit ponuđačima.
Tehničke karakteristike ili specifikacije su u skladu sa predmetom javne nabavke, obavezni dio zahtjeva iz stave 2 ovog člana. Naručilac određuje tehničke karakteristike ili specifikacije u skladu sa članom 50 Zakona.
Ispunjenost uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponućđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.
Obrazac izjave iz stave 6 ovog člana čini sastavni dio zahtjeva za dostavljanje ponuda.


                                                                                Član 8
Kriterijumi za ocjenjivanje ponuda su:
1.    Ekonomski najpovoljnija ponuda ili
2.    Najniža ponuđena cijena
Naručilac će u Zahtjevu objasniti metodologiju načina vrednovanja ponuda po utvrđenom  kriterijumu.


                                                                              Član 9


Ponuda je izjava pisane volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.
Ponuđači  su u obavezi  ispuniti sve zahtjeve tražene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda. Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Ponuđač može od isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti  samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.
Naručilac je obavezan provjeriti da li u ponudi postoji računska greška.
Ukoliko se utvrdi računska greška manja od 3 % naručilac će od ponuđača pisanim putem zatražiti ispravku računske greške ili sam ispraviti računsku grešku i od ponuđača zatražiti da u roku  od tri dana od dana  prijema obavještenja o utvrđenoj računskoj greški potvrdi prihvatanje ispravke računske greške. Ispravke se u ponudi jasno označavaju. Ponuda čija je računska greška veća od 3 % biće ocijenjena kao neispravna.


                                                                                 Član 10
U postupku nabavke male vrijednosti, naručilac poziva najmanje tri potencijalna ponuđača da podnesu ponude.
Zahtjev za dostavljanje ponuda iz člana 7 stav 3 se objavljuje na internet stranici naručioca.
Način dostavljanja ponuda određuje se u zahtjevu za dostavljanje ponuda kao i rok za dostavljanje ponuda koji će takođe naručilac odrediti u svakom zahtjevu za dostavljanje ponuda, ne kraćim od tri dana, gdje se navodi tačan datum i vrijeme  isteka roka za dostavljanje ponuda.
Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razamatrane.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na crnogorskom jeziku u zatvorenoj koverti, na kojoj su na prednjoj strani  napisani tekst “ponuda- ne otvaraj”, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini  naziv, broj telefona i adresa ponuđača.


                                                                            Član 11

Otvaranje ponuda u postupcima nabavki male vrijednosti iz člana 6 stav 1 je javno.
Postupak pregleda i ocjena ponuda obavlja službenik za javne nabavke na osnovu uslova iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.
Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavještenja o ishodu postupaka o prijemu, pregledu i ocjeni i vrijednovanju  ponuda na Obrascu 2, koji sadrži:
1.    Podatke o naručiocu,
2.    Podatke o vremenu početka pregleda, ocjene i vrijednovanja  ponuda
3.    Podatke o dostavljenim ponudama, prema redosljedu prijema,
4.    Uslove i dokaze predviđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda,
5.    Podatke o ispravnim i neispravnim ponudama,
6.    Vrednovanje ponuda,
7.    Rang lista po silaznom redosledu,
8.    Prijedlog ishoda postupka
9.    Potpis službenika za javne nabavake;
10.    Potpis ovlašćenog lica naručioca.


Službenik za javne nabavake na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda podnosi prijedlog obavještenja o ishodu postupka sa pratećom dokumentacijom, na saglasnost ovlašćenom licu naručioca.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti sačinjava se na (Obrascu 3 koji je sastavni dio ovog Pravilnika) i koji obavezno sadrži:
1.    Podatke o naručiocu,
2.    Podatke o predmetu nabavke,
3.    Opis predmeta nabavke,
4.    procijenjena vrijednost nabavke,
5.    Ishod postupka nabavke,
6.    Razlozi  obustavljanja postupka(ukoliko je primjenjivo),
7.    Rang lista ponuda po silaznom redosledu,
8.    Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija,
9.    Cijena najpovoljnije ponude,
10.    Način realizacije nabavke,
11.    Potpis službenika za javne nabavake;
12.    Potpis ovlašćenog lica naručioca;
Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije ponude, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda koja je pristigla ranije.
Za izbor najpovoljnije ponude, dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove  navedene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.
Nakon saglasnosti ovlašćene osobe naručioca, šalje se obavještenje o ishodu postupka svim ponuđačima koji su dostavili ponude.
Obavještenje o ishodu postupka naručilac je obavezan u roku od tri dana, dostaviti svakom ponuđaču na dokaziv način(faxom, elektronskom poštom ili objavom na internet stranici naručioca).
Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.
Naručilac objavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci.
Naručilac zadržava pravo da poništi postupak nabavke male vrijednosti, prije ili nakon roka za dostavljanje  ponuda  bez posebnog poisanog obrazloženja.
Obavještenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci ili obavještenje o obustavi postupka male nabavke, naručilac objavljuje na svojoj internet stranici i portalu javnih nabavki u roku od tri dana.


                                                                                        Član 12


Ugovor potpisuje ovlašćena osoba naručioca ili osoba koju ona ovlasti.
Naručilac je obavezan tri godine od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.
Komunikacija između naručioca i ponuđača može se obavljati putem  redovne pošte, elektronske pošte, telefonom, telefaksom, ili kombinacijom navedenih sredstava.
III POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI PREDRAČUNOM/PROFAKTUROM


                                                                                       Član 13


Za predmete nabavke male vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 5.000,00 eura sa PDV-om, za robu, usluge ili radove, nabavka će se realizovati direktnim prihvatanjem predračuna/profakture ili ugovora u zavisnosti od predmeta nabavke (npr.kod sukcesivnih nabavki, intelektualnih usluga i slično) ili drugog odgovarajućeg dokumenta, nakon saglasnosti ovlašćenog lica naručioca.
Postupak nabavke male vrijednosti predračunom/profakturom sprovodi se na način koji osigurava poštovanje načela Zakona, načela ekonomičnosti, efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbjeđenja konkurencije, načela transparentnosti, i načela ravnopravnosti postupka javne nabavke.
Naručilac je obavezan tri godine od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.
Komunikacija između naručioca i ponuđača može se vršiti u skladu sa članom 12 stav 3 ovog Pravilnika.

IV. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI


                                                                                              Član 14


O nabavkama male vrijednosti vodi se posebna evidencija u skladu sa članom 117 Zakona i Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama, evidenciji nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki.


                                                                                              Član 15
O nabavkama male vrijednosti izvještava se u skladu sa članom 118 Zakona i Pravilnikom o izvještaju o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, nabavkama male vrijednosti i hitnim nabavkama.


V. SUKOB INTERESA
                                                                                           Član 16
O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe čl- 16, 17 i 18 Zakona.


VI. ZAVRŠNA ODREDBA


                                                                                           Član 17


Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.
Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove dalje izmjene ili dopune, objavljuje se na internet stranici naručioca na adresi www.bzscg.net.


                                                                                          Član 18
Obrasci A, 1, 2 i 3 kao i izjava iz člana 6. stav 7. ovog Pravilnika su sastavni dio ovog Pravilnika.

 

                                                                                          Član 19


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu Biblioteke za slijepe Crne Gore www.bzscg.net.

U Podgorici; 02.08. 2017.godine


Broj : 02-233

Direktor
Bozidar Denda
__________________________

Nema slika
Nema slika
Nema slika
Nema slika
Nema slika
Nema slika
Biblioteka za slijepe Crne Gore

Radosava Burića 9

81 000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt telefoni

Bibliotečki sektor:
+382 20 648 715

 Administracija:
+382 20 648 724

 Faks:
+382 20 648 724

Matični broj: 02469553

Žiro račun: 550-7338-88

Podgorička banka Societe Generale Group

Devizni račun: 907-55001-17  
(partija 00-519-0000054.9)

Podgorička banka Societe Generale Group

Radno vrijeme: pon–pet, 08:00–16:00

www.bzscg.net

 

Bibliotečki sektor:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Administracija:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.